Algemene voorwaarden

Afspraken

Na de kennismaking zullen vaste afspraken gemaakt worden, wanneer er in principe besloten wordt tot een behandelovereenkomst. Wanneer een behandeling bij mij niet passend lijkt, zal terugverwezen worden naar de verwijzer.

Als de cliënt de gemaakte afspraak onverhoopt niet kan nakomen, zal hij/zij dit tenminste 24 uur tevoren aan mij bekend maken (schriftelijk per email of telefonisch eventueel door inspreken op de voicemail of via sms) Bij het niet nakomen van de afspraak of bij annulering op een kortere termijn dan 24 uur voor de afspraak, geldt het no show tarief van 75 euro.

Bereikbaarheid van praktijk Dialoog

De praktijk is over het algemeen per email goed bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Telefonisch ben ik niet altijd goed bereikbaar omdat ik op werkdagen afspraken met cliënten heb. U kunt wel inspreken op de voicemail. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Als ik onbereikbaar blijk te zijn en u heeft als cliënt dringend hulp nodig, dan dient u contact op te nemen met uw dienstdoende huisarts.

Voor cliënten die in behandeling zijn, geldt dat zij mij via de beveiligde e-mail (Zivver) een bericht kunnen sturen. Wanneer het gaat om een dringend bericht, is het sturen van een sms ook mogelijk.

In schoolvakanties is de praktijk gesloten.

 

Betaling en vergoeding

Praktijk Dialoog heeft vanaf januari 2024 niet meer met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. De factuur van de consulten dient door de cliënt aan de praktijk te worden betaald wanneer de behandeling onder contractvrije zorg valt. De cliënt kan de factuur indienen bij de zorgverzekeraar en afhankelijk van hoe en waar de cliënt verzekerd is, zal een (gedeeltelijke) vergoeding door de zorgverzekeraar aan de cliënt plaatsvinden. Wanneer er sprake is van gecontracteerde zorg zal de praktijk rechtstreeks declareren bij de zorgverzekeraar. Er zal aanspraak gemaakt worden op het eigen risico.

Voor meer informatie hierover verwijs ik naar de website, onder het kopje praktische zaken-tarieven en vergoeding.

Mocht de cliënt met de betaling van facturen jegens praktijk Dialoog, in de persoon van D. Kroeze, in gebreke blijven, dan heeft praktijk Dialoog het recht verdere uitvoering van behandeling op te schorten tot het moment dat de betaling is voldaan.

Uitwisseling van informatie

Praktijk Dialoog wisselt geen informatie uit met derden. Verstrekking van informatie aan anderen gaat altijd in overleg en met schriftelijke toestemming van de cliënt.

De verwijzer wordt op de hoogte gebracht over de start en het eind van het behandeltraject, middels een diagnostiek- en afsluitbrief. Bij langere trajecten zal een tussentijdse jaarrapportage gestuurd worden. Deze rapportage zal met u doorgenomen worden voordat het verstuurd wordt. Wanneer u daar bezwaar tegen heeft, dan kunt u dit kenbaar maken.

In geval van ontstane crisis of situaties waarin er zorgen zijn over uw veiligheid zal contact gezocht worden met de verwijzer om te overleggen over wat een passende reactie en/of passende vervolgstappen kunnen zijn.

Als behandelaar kan ik mijn intervisiegroep consulteren over uw casus, dit gebeurt altijd anoniem en in professionele context, met de intentie uw behandeling verder te helpen. Indien u hier bezwaar tegen heeft dan kunt u dit kenbaar maken.

Het privacyreglement

Als BIG-geregistreerd Gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut val ik onder het medisch beroepsgeheim en houd ik mij aan de wettelijke regels die er gelden met betrekking tot het waarborgen van de privacy.

De praktijk heeft een registratieverplichting naar overheid (De Nederlandse Zorgautoriteit) en zorgverzekeraars van gespeudonimiseerde persoonsgegevens in het kader van de Wet marktordening gezondheidszorg. Dit betreft de hoofddiagnose en de zorgvraagtypering.

Indien cliënt en zorgaanbieder een privacyverklaring ondertekenen kan een aanlevering van deze gegevens achterwege blijven. Wanneer u dit wilt, kunnen we bij de start van dit traject een dergelijke privacyverklaring invullen.

Het klachtrecht

Als BIG-geregistreerd Gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut val ik onder het medisch tuchtrecht. Daarnaast ben ik aangesloten bij de klachtenregeling van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten (LVVP). Bij ontevredenheid of klachten hoop ik dat u dit met mij zult bespreken en dat wij dit gezamenlijk kunnen oplossen. De klachtenfunctionaris van de LVVP is het eerste aanspreekpunt in het geval wij er samen niet uitkomen.